Általános szerződési feltételek

a) ÁSZF: A B-roll media Általános Szerződési Feltételei, azaz a jelen dokumentum.

b) B-roll media: a B-roll media Kft. (2740 Abony, Nép utca 32.; Cg. 13-09-151617, Asz. 11271992-2-13), amely nyomtatott és online hirdetési felületek értékesítését, hirdetések készítését és közzétételét végző gazdasági társaság.

c) Hirdetés: Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető, forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket (a továbbiakban együtt: termék) –, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Hirdető neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul.

d) Listaár: A hirdetési díjszabás alapja, vagyis az egyes hirdetési felületekre megadott, hivatalosan publikált ár (tarifaár).

e) Hirdető: Akinek, vagy amelynek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki, vagy amely a saját érdekében a reklámot illetve annak közzétételét vagy más szolgáltatást a B-roll mediától megrendeli.

f) Kiadványok: B-roll media által értékesített termékek:

  1. rendszeres vagy időszaki papíralapú kiadvány (kuponfüzet),
  2. a B-roll media által üzemeltetett kuponium.hu internetes portál hirdetési felülete.

g) Megbízó: Amennyiben a Hirdető saját érdekében rendeli meg a reklám közzétételét a B-roll mediától, úgy a Hirdető azonos a Megbízóval, amennyiben a reklám közzétételét a Hirdető megbízásából ügynökség, vagy bármely más közvetítő rendeli meg, úgy a reklámot a Hirdető megbízásából a B-roll mediától ténylegesen megrendelő ügynökség, közvetítő vagy bármely más harmadik személy jogalany minősül Megbízónak.

h) Politikai hirdetés: ellenérték fejében vagy anélkül közzétett, valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz hasonló módon megjelenő, illetve közzétett hirdetés. A mindenkori kormány, a hozzá tartozó minisztériumok, háttérintézmények és közhasznú szervezetek, a politikai pártok, vagy a politikai pártokkal együttműködő, illetve azok tevékenységét bíráló szervezetek népszavazási ill. kampányidőszaktól független egyedi kommunikációja esetében a B-roll media fenntartja magának a jogot, hogy egyedi elbírálás alapján döntsön az adott hirdetés besorolásáról.

i) Üzleti titok: Minden olyan információ, adat, irat, amelyet (i) a B-roll media a Megbízóval közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; (ii) ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden adat, a Megbízó tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a B-roll media tudomására jutnak a jelen ÁSZF vagy a hirdetési szerződés kapcsán. Így különösen, de nem kizárólagosan üzleti titoknak minősülnek a hirdetési szerződésben foglalt kedvezményes hirdetési összegek.

2.1 A B-roll media az általa értékesített kiadványok közzétételét a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja.

2.2 A B-roll media által értékesített felületeken a hirdetések a B-roll media és a Megbízó között létrejött megállapodás alapján kerülnek közzétételre. A Megbízó és a B-roll media közötti teljes megállapodást jelen ÁSZF képezi. A Megbízó jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

3.1 A Hirdető felveszi a kapcsolatot a B-roll mediával a Szolgáltatás igénybe vétele és megrendelése céljából.

3.2 A B-roll media a Hirdető részére elektronikus formában elérhetővé teszi a B-roll media által nyújtott szolgáltatáscsomagok részleteit, illetve azok ellenértékét („Ajánlat”).

3.3 A B-roll media a megrendeléseket elektronikus úton fogadja el. A megrendelés a B-roll mediához való beérkezését és annak a B-roll media által történt visszaigazolását követően számít megrendelésnek.

3.4 A hirdetések megrendelésekor a Megbízónak meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, adószámát és cégjegyzékszámát, valamint a kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefonszámát és e-mail címét.

4.1 A B-roll media vállalja, hogy a megrendelt Hirdetéseket, az adott körülmények közötti technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.

4.2 B-roll media a Hirdetéseket elektronikus formában fogadja a www.kuponium.hu weboldalon található hirdetésfelvételi űrlapokon keresztül vagy a B-roll media e-mail címeinek valamelyikén.

4.3 A B-roll media kiadványaiban megjelenő hirdetések időtartama maximum egy naptári hónap lehet.

4.4 Megbízó tudomásul veszi, hogy a megrendelt hirdetési felületeken csak egy Hirdető jelenhet meg, a hirdetési felületek Megbízón, illetve az adott Hirdetőn kívüli harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek, továbbá a hirdetéseken harmadik fél nem megjeleníthető.

4.5 A Megbízó által közzétenni rendelt hirdetések tartalmának meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, nem ütközhetnek hatályos jogszabályokba. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti a B-roll media mindazon esetlegesen felmerülő kárát és/vagy költségeit, amely akár közvetlenül, akár közvetetten abból származik, hogy a Megbízó által megrendelt hirdetés nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen bekezdésben rögzített követelményeknek. Ezzel egyidejűleg a B-roll media teljes mértékben kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy Megbízó által megrendelt hirdetés a hatályos jogszabályoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg.

A B-roll media fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a B-roll media, szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja.

4.6 A B-roll media nem vállal felelősséget a Hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be (azaz elmaradt haszon címén a B-roll media nem vonható felelősségre).

4.7 A B-roll media által szerkesztett és elkészített hirdetési anyagokkal kapcsolatos valamennyi szerzői jog – beleértve valamennyi egyedi ötletet, elgondolást – a B-roll mediát illeti meg. Azok bármilyen, a B-roll mediának adott megrendelésen kívüli felhasználására kizárólag a B-roll media előzetes írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. E rendelkezés megszegése esetén a B-roll media a szerzői joga megsértésére hivatkozva a jogsértővel szemben kártérítési igénnyel élhet.

4.8 Megbízó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a hatályos jogszabályokban rögzített általános és/vagy speciális reklámtilalmakba ill. reklámkorlátozásokba, valamint összhangban van a Magyar Reklámetikai Kódex alapelveivel. Megbízó tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, a Hirdetésben közölt információk helytállóságáért, valamint azért, hogy a hirdetendő a termék/szolgáltatás megfelel a magyar minőségbiztosítási és egyéb hatályos szabályozásoknak és nem sérti harmadik személyek fent felsorolt jogait kizárólag a Megbízót terheli felelősség.

4.9 B-roll media a Megbízótól átvett kéziratos, illetve nyomdakész anyagot vagy egyéb alapanyagot csak a Megbízó külön írásbeli kívánságára és költségére küldi vissza. Ezen anyagokat B-roll media a Hirdetés megjelenését követően – ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában – megsemmisíti.

4.10 A Megbízó felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott hirdetési anyagok minőségéből vagy hiányából fakad, ide értve azt az esetet is, amikor a Megbízó által leadott online hirdetési anyagok korszerűtlen formátuma, fájlmérete az adott kiadvány működését lassítja, akadályozza, vagy látogatottságát bármilyen más módon negatívan befolyásolja. B-roll media a jelen pontban szereplő esetek előfordulásakor kártérítési igénnyel léphet fel Megbízóval szemben.

4.11 Reklamációt az adott Hirdetés megjelenésétől számított 14 naptári napon belül lehet bejelenteni. A B-roll media reklamációt csak írásban fogad el.

4.12 A B-roll media fenntartja magának a jogot a Hirdetések megjelentetéséhez kapcsolódó árak illetőleg a hirdetési feltételek változtatására.

5.1 A B-roll media nem tesz közzé fizetett politikai hirdetést olyan, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint az egyesülési jogról szóló törvény szerint Magyarországon bejegyzett pártoktól, illetve társadalmi szervezetektől, amelyek listát állítottak, ezt az Országos Választási Bizottságnál az ajánlószelvények átadásával bejelentették, és a nyilvántartásba vételről igazolással rendelkeznek. (Ha több jelölő szervezet közös listát állít, akkor a továbbiakban – ugyanúgy, mint a választás szempontjából – egy jelölő szervezetnek számítanak.)

A B-roll media ide sorolhatja továbbá a hazai politikai életnek a jelen ÁSZF meghatározásai között felsorolt egyéb szereplőit is.

6.1 Megbízónak lehetősége van megbízni a B-roll mediát a Hirdetés anyagának elkészítésével. Ez esetben a B-roll media külön díjat számíthat fel a Megbízó számára. A B-roll media jogosult a Hirdetés anyagának elkészítését indoklás nélkül visszautasítani.

6.2 Amennyiben a Hirdetés anyagát a B-roll media készíti el, a Hirdetés leadási határidő és az elkészült anyag visszaigazolására vonatkozó határidők a Felek külön megállapodása szerint módosulhatnak. Ezeket a határidőket egyedileg, a megrendelőben vagy egyedi szerződésben rögzítik a Felek.

6.3 Amennyiben Hirdetés kreatív anyagát Megbízó készíti vagy készítteti el, azt nyomtatott Kiadványban történő közzététel esetén legkésőbb nyomdába adás előtt öt (5) munkanappal a B-roll media rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Megbízó a B-roll mediától rendeli meg a Hirdetést, úgy köteles a B-roll media, vagy a B-roll media által meghatározott határidőig leadni a Hirdetés elkészítéséhez szükséges információkat és nyersanyagot.

A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem miatt a B-roll media nem tudja megjeleníteni a Megbízó hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem, vagy nem a B-roll media hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a B-roll media számára a szükséges kreatívokat a nyomdába adás előtt két (2) munkanappal), abban az esetben a teljes hirdetési díj kiszámlázásra kerül.

6.4 A Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem esetén a B-roll media nem vállal garanciát a megrendelt hirdetések megjelenésére, ugyanakkor a megrendelt mennyiség kiszámlázásra kerül az előző bekezdés szerint.

7.1 A nyomtatott Kiadványokban történő hirdetések megrendelése esetén a B-roll media a megrendelések beérkezéséről előzetes, feltételes visszaigazolást küld a Megbízónak, amely tanúsítja a megrendelés B-roll media általi befogadását, azonban előfordulhat, hogy egyéb okokból a nyomtatott Kiadvány mégsem kerül kinyomtatásra. Ha a hirdetés közzétételére utóbb nem kerül sor, az előzetes, feltételes visszaigazolás alapján a B-roll mediával szemben a Megbízó követelést nem támaszthat.

7.2 B-roll media a Megbízó által készített Hirdetéseket elektronikus formában fogadja az ad@kuponium.hu e-mailcímen. A Hirdetéshez ajánlott mellékelni a Hirdetés utolsó állapotát tükröző kinyomtatott változatát (azaz proof-ot). Ennek hiányában az esetlegesen bekövetkező esztétikai, szöveg és/vagy színhibákért a B-roll media felelősséget nem vállal, és ebben az esetben a Megbízó hibás teljesítésre hivatkozva árcsökkentést nem érvényesíthet a B-roll mediával szemben.

7.3 Amennyiben az anyag átadása, illetve a visszaigazolás után a Megbízó részéről a hirdetési anyag tartalma vagy publikálási módja tekintetében változtatás iránti igény merül fel, úgy ennek bejelentésekor a Megbízó új, nyomdakész anyagról is köteles gondoskodni. Változtatás iránti igény írásbeli bejelentésének és az új anyag átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Megbízó tudomásul veszi, hogy a Hirdetés cseréjére csak a meghatározott határidőt megelőzően, kizárólag a B-roll media írásbeli értesítése mellett van lehetőség.

7.4 Amennyiben a módosítást a B-roll media nem fogadja el, úgy a módosítási kérés kézhezvételétől számított egy (1) munkanapon belül (értendő: 08:00 órától 16:00 óráig) írásbeli visszajelzést küld.

7.5 Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kér speciális elhelyezést, úgy a Hirdetés elhelyezését a B-roll media határozza meg. Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a Hirdetés vizuális és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat.

7.6 A Hirdetésnek a Kiadványban való elhelyezésére vonatkozó speciális kérelmet a Hirdetési helyek számától függően fogad el a B-roll media. A speciális elhelyezést a B-roll media felár ellenében vállalja. Amennyiben a Megbízó ilyen a B-roll media által elfogadott megrendelése ellenére a Hirdetés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy a B-roll mediával szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megjelölt speciális helyért számított felárat a B-roll media nem érvényesíti.

7.7 B-roll media a nyomtatott Kiadványokban közzétenni megrendelt Hirdetés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Megbízóval való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben a B-roll media megítélése szerint a Hirdetés szövegében – értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból – érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Megbízóval egyeztetve kell elvégezni.

7.8 A B-roll media a nyomtatott Kiadványokba leadott kreatívot megjelenés előtt ellenőrzi. Az ellenőrzés során felmerülő technikai és tartalmi hibákról B-roll media tájékoztatja a Megbízót, de ezek megjelenés előtti korrigálása Megbízó felelőssége.

7.9 A B-roll media a Hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő kárért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltségeket minden esetben a Megbízó viseli.

8.1 Az Üzemeltető a Hirdető megrendelésének kézhezvételét követően díjbekérőt állít ki, és küld meg e-mail útján a Hirdető részére.

8.2 A Hirdető a díjbekérő összegét a díjbekérő kiállításától számított hét (7) naptári napon belül köteles megfizetni.

8.3 A szerződés a díjbekérő összegének a B-roll media számláján történő jóváírásának napján jön létre az ajánlatban meghatározott és a megrendelésben megrendelt Kiadványra.

8.4 A díjbekérő összegének a B-roll media számláján történő jóváírását követően a B-roll media a díjbekérő összegéről számlát állít ki, és azt megküldi a Hirdető vagy Megbízó részére.

9.1 A Megbízó tudomásul veszi, hogy az online hirdetés megrendelésének lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések hirdetési díjának, a tervezett megjelenés előtti 2. munkanapon és azt követően 100%-a fizetendő.

9.2 Megbízó tudomásul veszi, hogy nyomtatott Kiadványokra vonatkozó megrendelés lemondása esetén, a lemondással érintett hirdetések hirdetési díjának a Kiadvány nyomdába adása előtti 5. és 2. munkanap között 50%-a, egyéb esetben 100%-a fizetendő.

10.1 Nyomtatott Kiadványok esetében a Megbízó kérhet támpéldányt. Ennek a megküldéséről a B-roll media gondoskodik, azonban fenntartja a jogot arra, hogy a szállítás költségét kiszámlázza a Megbízó számára.

10.2 Megbízó erre vonatkozó igénye esetén a print hirdetéséről készült elektronikus példányt, B-roll media külön felszámolt költség nélkül elektronikus úton Megbízó részére eljuttatja.

11.1 A B-roll media a számláját teljesítést megelőzően, vagy a teljesítést követően állítja ki.

11.2 A B-roll media fenntartja a jogot, hogy (i) amennyiben a Megbízónak a B-roll mediával szemben lejárt tartozása van, úgy a Megbízó megrendelését a tartozás teljes összegének maradéktalan rendezéséig ne fogadja be, illetve (ii) egyedi elbírálás alapján (pl. vevőminősítés) egyes ügyfelek esetében előleg fizetési igénnyel éljen.

12.1 A B-roll media szolgáltatásai megrendeléséhez vagy igénybevételéhez kapcsolódóan rendelkezésére bocsátott vagy részére elérhetővé tett személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban kezeli.

12.2 B-roll media tájékoztatja a Megbízót, hogy a személyes adatok egy részének kezelésére a B-roll media vagy a Megbízó jogos érdeke alapján automatikusan sor kerül, illetve az a felek közötti szerződés előkészítéséhez szükség, míg más esetekben az adatkezeléshez a Megbízó kifejezett hozzájárulására van szükség. Ezen túlmenően az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Az adatkezelés jogalapja tekintetében a B-roll media mindenkori Adatkezelési Tájékoztatója irányadó.

12.3 Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a B-roll media részére megadott személyes adatokat, illetve a kapcsolattartói személyes adatait folyamatosan frissíti.

12.4 A B-roll media Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a következő linken: https://kuponium.hu/adatkezelesi-tajekoztato/.

13.1 Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért is, amely az általa leadott megrendelés (fotók, ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

13.2 Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, adatkezelési továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal/hirdetésekkel kapcsolatban a B-roll mediára esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények, vagy egyéb pénzben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények megtérítését.

13.3 Megbízó szavatol azért, hogy a hirdetésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték, és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

13.4 Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.

13.5 Megbízó az eljáró hatóság, illetve a B-roll media felhívására a Hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megbízó az e jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a B-roll mediánál, mint a hirdetés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

13.6 Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a B-roll media semmiféle kárigényt nem köteles teljesíteni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a B-roll media érdekkörén kívül álló esemény, melyet a B-roll media sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

13.7 Megbízó visszavonhatatlanul átvállalja a B-roll mediától a vonatkozó, hatályos jogszabályok alapján fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, költséget és pénzben meghatározott egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amit a vonatkozó jogszabályok és/vagy jelen ÁSZF Megbízó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek a B-roll mediával szemben érvényesítenek.

13.8 Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megbízó köteles a B-roll media helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a kötelezett megtérítette, Megbízónak – a kötelezett személyétől függően – a B-roll mediával szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

14.1 A B-roll media szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa a Megbízó által a B-roll media részére megfizetett megbízási díj teljes összege.

14.2 A B-roll media kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévér sérelméért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a hirdetési szerződésben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.

14.3 Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre a jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámszövetség által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy Felek a jogvitát alávetik a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság eljárásának.

15.1 Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.

16.1 A Megbízó megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által a kapcsolattartásra megjelölt elérhetőségekre kerül kiküldésre.

16.2 Amennyiben a Megbízó vagy képviselője adataiban változás következik be, Megbízó köteles arról haladéktalanul írásban tájékoztatni a B-roll mediát.

16.3 Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vették kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek:

  1. Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási-átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül.
  2. Tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladóhoz visszaérkezik. A „címzett ismeretlen” vagy „nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt.
  3. Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.
  4. A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.

17.1 A jelen ÁSZF rendelkezései 2021. február 1. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.

17.2 A B-roll media fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a B-roll media a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat.

Hatályos: 2021. február 1-től visszavonásig.
Verzió: v.1.0.

ÁSZF letöltése pdf formátumban